Postoji jedna baletska formula, koja glasi: MUZIKA + POKRET = BALET. Ova formula ukazuje nam da je muzika podjednako važna, kao i baletska tehnika. Zbog toga BeoBalet insistira na muzičkom obrazovanju i u kontinuitetu organizuje različite muzičke radionice.

Muzička radionica održaće se 25. februara, kada će male balerine ponoviti svoj bogat horski program. Odlučili smo da uskoro napravimo muzički koncert, na kome će devojčice izvesti najlepše dečije pesme – Ljubav je to, Zdravica, Drugarstvo, Kad snovi krila dobiju…  Mi verujemo da ove pesme ulepšavaju, obogaćuju i oplemenjuju detinjstvo!

Značaj muzike za detetov razvoj odavno je poznat. Zato neka muzika bude deo svakodnevice vašeg deteta. U najranijem detinjstvu možete da stimulište dete da imitiraju i prate različite ritmove i tonove pesmica, kroz pevanje, pljeskanje, lupkanje ili plesanje. Takođe, na vreme upoznajte dete sa klasičnom muzikom, kroz slušanje krucijalnih dela koje dete može da shvati – Karnevala životinja – Kamija Sen-Sansa, Četiri godišnja doba – Vivaldi, Bumbarov let – Korsakov… Decu treba pažljivo uvesti u muzički svet, metodama koje su prilagođene njihovom uzrastu. Jedna od prvih muzičkih aktivnosti treba da bude dečji hor. Dete tada ima mogućnost da pamti – tekst, ritam i melodiju. Rano muzičko obrazovanje pospešuje bolji razvoj delova mozga koji utiče na govor, razmišljanje, a utiče i na razvoj spacijalne inteligencije. Kako se muzičke aktivnosti deteta usložnjavaju, tako se i benefiti koje dete poprima.

Dokazani benefiti muzičkog obrazovanaja:

  • muzikalnost
  • veći koeficijent inteligencije
  • mozak brže radi
  • prostorno – vremenska orjentacija
  • jezički razvoj
  • bolji rezultati na testovima